ฝ่ายอนุบาล
child

ความเป็นมา สถานที่ และสภาพแวดล้อม

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีนายทรงวิทย์ ไตรรัตน์รังษี เป็นผู้ก่อตั้ง อาจารย์บุญชู ไตรรัตน์รังษี เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บริเวณโรงเรียนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและครูที่ตั้งใจพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้เรียน จึงได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นขนาดใหญ่

หลักสูตร และแนวการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนปฐมวัย
โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ (Learning to know) เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning to do) ฝึกทักษะและวิธีคิดจากประสบการณ์และกระบวนการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เน้นผู้เรียนให้เป็นคนเก่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข