• โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

  • Songwitsuksa School

    โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

  • โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

ข้อมูลโรงเรียน


วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำพาชีวิตมีสุข


คำขวัญ

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที


ปรัชญา

philo    "ความรู้ดี   คุณธรรมเลิศ"


คติพจน์

mot

       สุโขปญญาปฏิลาโภ

   "ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข"เอกลักษณ์

ident          รักสะอาด

    รักษ์สิ่งแวดล้อม