ฝ่ายประถม
st
 
หลักสูตร English Program

เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนโดย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนได้มีโอกาส เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรม ที่จะช่วยให้พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
สถานที่และสภาพแวดล้อม

บริเวณโรงเรียนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 
English Program

We welcome students from Primary 1 with all classes conducted using English as the medium of communication. The focus will be on providing a hands-on learning experience and activities that will help improve the student’s skills and knowledge.

 
A school campus and environment
A school campus has a very natural environment with many trees and herb garden that the students can use as a learning center.


td>