• โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

  • Songwitsuksa School

    โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

  • โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

เกียรติยศkru

พ.ศ. 2517 - เป็นผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน - เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
พ.ศ. 2527 - รับโล่และเกียรติบัตร
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ด้านจริยศึกษาดีเด่น
พ.ศ. 2540-2541 - เป็นอนุกรรมการคุรุสภากรุงเทพมหานคร
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน - เป็นอนุกรรมการสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - เป็นคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ กลุ่มที่ 5
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - เป็นผู้แทนเขตคณะอนุกรรมการคุรุสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - เป็นคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 5
พ.ศ. 2543 - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในความสำเร็จสูงสุด
ให้เป็นศิษย์เก่า “ดีเด่นของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”
พ.ศ. 2545 - รับโล่และเกียรติบัตร
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ด้านจริยศึกษาดีเด่น
- เป็นวิทยากรแกนนำเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2547 - ผู้ประนีประนอมศาลธัญบุรี
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2547 - ครูอาวุโส ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2546
พ.ศ. 2549 - ประธานผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว