คติพจน์

mot

       สุโขปญญาปฏิลาโภ

   "ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข"