• โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

  • Songwitsuksa School

    โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

  • โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

    Songwitsuksa School

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1.

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

พันธกิจที่ 2.

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย โดยการปลูกฝังในเรื่องการไหว้ สืบสานความเป็นไทยเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ๒๕๕๑

พันธกิจที่ 3.

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 4.

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 5.

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยยึดหลักแนวทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติ และมีแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตย

พันธกิจที่ 6.

ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้แนวทางในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 7.

มุ่งเน้นการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

พันธกิจที่ 8.

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา สะท้อนผลตามสภาพจริง พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินภายนอก

พันธกิจที่ 9.

พัฒนาครู บุคลากร ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 10.

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก กิจกรรมที่หลากหลาย เอื้อต่อความต้องการของผู้เรียน

พันธกิจที่ 11.

ส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมประเพณีสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจที่ 12.

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่้เอื้อต่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม