รายละเอียดของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564

 • 1. การรับสมัครเข้าเรียน รับนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ขวบ ในวันเข้าเรียน
 • หลักฐานการสมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของนักเรียน
  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 1 รูป
  • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการของบิดา – มารดา
 
 • 2. ภาคเรียน เรียนปีละ 2 ภาคเรียน
  • ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
  • ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
 • 3. เวลาเรียน
  • เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 
 • 4. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • เทอมละ 21,000 บาท ( ต้องชำระให้เรียบร้อยภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันเปิดเรียนแต่ละเทอม )
 
 • 5. สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเองทุกวันที่มาโรงเรียน
  • ชุดสำหรับเปลี่ยน 1 ชุด
  • แพมเพิ้ส ( กรณียังสวมใส่อยู่ )
  • ผ้าห่มนอน 1 ผืนเล็ก
  • นมกล่องหรือนมผง
  • กระติกน้ำดื่ม