รายละเอียดการสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2564

 • 1. การรับสมัครเข้าเรียน หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของนักเรียน
  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 1 รูป
  • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการของบิดา – มารดา
 
 • 2. ภาคเรียน
  • ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
  • ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
 • 3. เวลาเรียน
  • เวลา 08.15 น. – 15.30 น.
 
4. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ชั้น ภาคเรียน เบิกได้
  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
  อนุบาลปีที่ 1 26,706.75 18,756.75 2,756.75
  อนุบาลปีที่ 2 – 3 30,506.75 22,556.75 2,756.75

หมายเหตุ
 • 1. ค่าธรรมเนียมการเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนนี้ไม่รวมค่ารถรับ – ส่ง และค่าเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน
 • 3. นักเรียนที่เกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จะต้องจ่ายค่าเทอมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มจากอัตราปกติอีก 3,491 บาท
 
 • 5. เวลาอาหาร
  • 09.45 น. - นม
  • 11.15 น . - อาหารกลางวัน
  • 14.30 น. - อาหารว่าง
 
6. การประกันอุบัติเหตุ
 • นักเรียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน ) เมื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนไปรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน แล้วนำใบเสร็จ (ตัวจริง) พร้อมใบรับรองแพทย์มาทำเรื่องเบิกค่ารักษาได้ที่ห้องธุรการ โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามใบเสร็จสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ครั้ง ( นักเรียนใหม่ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน )

 
7. การเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาพิเศษเสริม ดังนี้
 • ว่ายน้ำ
 • คอมพิวเตอร์ มีห้องคอมพิวเตอร์แยกเฉพาะอนุบาล
 • ดนตรีไทย / ดนตรีสากล
 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนร่วมด้วย
 
 • 8. การบริการรถรับ / ส่ง
  • นักเรียนที่จะใช้บริการรถรับ / ส่ง ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าบริการเป็นเทอม (คิดตามระยะทาง) และจะต้องส่งแผนที่ พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดเทอม

 
 • 9. การแต่งกาย
  • ตามแบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนด มีจำหน่ายที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 15.00 น. เพียงรอบเดียวเท่านั้น หลังจากนี้ท่านจะต้องไปหาซื้อเองจากร้านภายนอก

 
 • 10. เรียนปรับพื้นฐาน
  • นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30 - 14.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) เรียนห้องแอร์ มีอาหารกลางวันให้ทานทุกคน