รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • 1. การรับสมัครเข้าเรียน หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของนักเรียน
 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จำนวน 1 รูป (ใส่เครื่องแบบโรงเรียนเดิม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือ ปพ.7
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • สมุดพก
 • ปพ. 1 , ปศ. 20 ( เข้าเรียนชั้น ป.2 - ป.6 )
 
 • 2. ภาคเรียน
  • ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 - 2 ตุลาคม 2564
  • ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 6 มีนาคม 2565
 
 • 3. เวลาเรียน
  • เวลา 08.15 น. – 15.40 น.
 
4. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ชั้น ภาคเรียน เบิกได้
  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
  ป.1 26,921.75 23,471.75 2,671.75
  ป.2 – ป.4 23,921.75 23,471.75 2,671.75
  ป.5 – ป.6 24,121.75 23,671.75 2,671.75

  หมายเหตุ
   1. ค่าธรรมเนียมการเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
   2. ค่าบำรุงการศึกษา ท่านสามารถเบิกได้ตามระเบียบของหน่วยงานของท่าน หรือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
   3. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนนี้ไม่รวมค่ารถรับ/ส่ง ค่าเสื้อผ้าและหนังสือแบบเรียน
 
 • 5. เวลาอาหาร
  • นักเรียนจะต้องรับประทานอาหารกลางวันประจำกับทางโรงเรียน
 
 • 6. การประกันอุบัติเหตุ
  • นักเรียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จาก บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) เมื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ผู้ปกครองสามารถ นำนักเรียนไปรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน แล้วนำใบเสร็จ ( ตัวจริง ) พร้อมใบรับรองแพทย์มาทำ เรื่องเบิกค่ารักษาได้ที่ห้องธุรการ โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามใบเสร็จสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

 
7. การเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาพิเศษเสริม ดังนี้
 • ว่ายน้ำ
 • คอมพิวเตอร์
 • ดนตรีไทย / ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์
 • จินตคณิต
 • ภาษาจีน
 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนร่วมด้วย
 
 • 8. การบริการรถรับ / ส่ง
  • นักเรียนที่จะใช้บริการรถรับ / ส่ง ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าบริการเป็นเทอม (คิดตามระยะทาง) และจะต้องส่งแผนที่ พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดเทอม

 
 • 9. การแต่งกาย / หนังสือแบบเรียน
  • เครื่องแบบ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ/เนตรนารี เครื่องหมายต่าง ๆ และหนังสือแบบเรียน สมุด มีจำหน่ายที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. (รอบเดียวเท่านั้น)

  • ไม่จำหน่ายในวันเปิดเทอม
 
 • 10. เรียนปรับพื้นฐาน
  • เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.
   (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เรียนห้องแอร์ มีอาหารกลางวันให้รับประทานทุกคน
   สำหรับชั้นประถมปีที่ 2 - 6 นักเรียนเข้าใหม่ เลือกเรียนเป็นรายวิชา ตามความประสงค์ของนักเรียน วิชาละ 500 บาท ( พิจารณาตามพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน ) เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564