หน่วยการเรียนรู้ 1 (จำนวน)
  - เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1)
  - เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2)
  - เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2 (1)
  - เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4 (2)
  - เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
  - เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (การดำเนินการของจำนวน)
  - เรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับการนับและการบอกจำนวนไม่เกิน 10
  - เรื่อง การรวมจำนวนสองจำนวน
  - เรื่อง การบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
  - เรื่อง การบวกด้วยศูนย์ 
  - เรื่อง การหาผลบวกด้วยเส้นจำนวน
  - เรื่อง การหาผลบวกโดยการวาดรูป
  - เรื่อง ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการบวก
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 (เรขาคณิต)
  - เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  - เรื่อง ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
  - เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1)
  - เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  - เรื่อง วงกลม และวงรี
  - เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
  - เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ และใช้สิ่งต่างๆ เป็นแบบ
  - เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว)
  - เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
  - เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
  - เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)
  - เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4)
  - เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - Hello, How are you ?
  - Nice to meet you (1)
  - Nice to meet you (2)
  - Know about me
  - Parts of your body
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (โรงเรียนของเรา)
  - เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (1)
  - เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (1)
  - เรื่อง วันเปิดเรียน (1)
  - เรื่อง ปริศนาคำทาย (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (อ่านเขียนเรียนภาษาไทย)
  - เรื่อง พยัญชนะไทย (1)
  - เรื่อง อักษรกลาง (1)
  - เรื่อง อักษรสูง (1) 
  - เรื่อง อักษรต่ำ
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 (วาจานั้นสำคัญนัก)
  - เรื่อง สระอะ สระอา (1)
  - เรื่อง วาจาผูกมิตร (1)
  - เรื่อง ทักทายกัน (1)
  - เรื่อง พูดเพราะ (1) 
   
หน่วยการเรียนรู้ 4 (กล่อมลูกด้วยรัก)
  - เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1)
  - เรื่อง เจ้าเนื้ออ่อนเอย (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 5 ( รู้จักอาขยาน)
  - เรื่อง แมวเอ๋ยแมวเหมียว (1)
  - เรื่อง วรรณยุกต์ สุขใจ (1)
  - เรื่อง ฝนตกแดดออก (1)