หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10)
  - เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2)
  - เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10)
  - เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2)
  - เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5)
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (พืชและสัตว์)
  - เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
  - เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
  - เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1)
  - เรื่อง พืชดอกรอบตัว (1)
  - เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (แสง)
  - แหล่งกำเนิดแสง (1)
  - แหล่งกำเนิดแสง (2)
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 Selfv
  - Hello, How Are You? (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 Family
  - My Family (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 School
  - Things in the Classroom
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (โรงเรียนของเรา)
  - เรื่อง โรงเรียนของเรา
  - เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี
  - เรื่อง เรือไทยกับสายน้ำ
  - เรื่อง กาเหว่า