หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000
  - เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000
  - เรื่อง ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
  - เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม
  - เรื่อง แบบรูปของรูปที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง ครอบครัวสัตว์
  - เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
  - เรื่อง การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  - เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 Selfv
  - Hello, How Are You?
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 Family
  - My Family (1)
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 School
  - Things in the Classroom (1)
  - Classroom Language (1)
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง โรงเรียนของเรา
  - เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
  - เรื่อง วันเปิดเทอม
  - เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ