หน่วยการเรียนรู้ 1 (จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร)
  - เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000
  - เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
  - เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
  - เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ
  - เรื่อง การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 10
  - เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (การวัด)
  - เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที
  - เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน
  - เรื่อง อ่านตารางเวลา
  - เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา
  - เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว)
  - เรื่อง ครอบครัวสัตว์
  - เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
  - เรื่อง การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  - เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (ส่วนต่างๆ ของพืช)
  - เรื่อง หน้าที่ของรากและลำต้น 1
  - เรื่อง รากและลำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่
  - เรื่อง ใบทำหน้าที่อย่างไร 1
  - เรื่อง พืชสร้างอาหารได้อย่างไร
  - เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 (แรง)
  - เรื่อง มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
  - เรื่อง เมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร
  - เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
   
หน่วยการเรียนรู้ 4 (แสง)
  - เรื่อง แสงและการมองเห็น
  - เรื่อง การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ 1
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 Me & my Family
  - Hello! My Name is Mary
  - We love and Care
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 School life
  - What I learn 1
  - Let’s go Camping
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 Healthy Living
  - Doing a Check-up
  - Food Group
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
  - เรื่อง อ่าน เขียนถูกรู้ ความหมาย
  - เรื่อง คำไทยไพเราะ
  - เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
  - เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย