หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
  - เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
  - เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ
  - เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
  - เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
  - เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
  - เรื่อง โซ่อาหาร
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต)
  - เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
  - เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์่
  - เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 (สารในชีวิตประจำวัน)
  - เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร
  - เรื่อง การละลาย
  - เรื่อง การเกิดสารใหม่
  - เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - Hello! My Name Is Mary
  - What I Learn
  - Things in My Classroom
  - Doing a Check-up
  - food group
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
  - เรื่อง เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน
  - เรื่อง คำไทยไพเราะ
  - เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
  - เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์