หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น
  - เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน
  - เรื่อง การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้
  - เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ
  - เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
  - เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร
  - เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1 (ร่างกายมนุษย์)
  - เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย
  - เรื่อง อาหารและสารอาหาร
  - เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย
  - เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
   
หน่วยการเรียนรู้ 2 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
  - เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่์
  - เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร
  - เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  - เรื่อง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
   
หน่วยการเรียนรู้ 3 (สารในชีวิตประจำวัน)
  - เรื่อง ของแข็ง
  - เรื่อง ของของเหลว
  - เรื่อง แก๊ส
   
หน่วยการเรียนรู้ 4 (การแยกสาร)
  - เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ (1)
  - เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ (6)
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - Hello! My Name is Mary
  - Things You Should Know About Me
  - What I Learn
  - Things in my classroom
  - Doing a Check-up
  - Knowing Your Feeling
   
 
   
หน่วยการเรียนรู้ 1
  - เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
  - เรื่อง คำไทยไพเราะ
  - เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
  - เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
  - เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
  - เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ