ประวัติความเป็นมา

school

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา :
ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :  0-2517-0872 , 0-2517-9065
โทรสาร :  0-2919-9536
นายทรงวิทย์ ไตรรัตน์รังษี เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2517 ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2517
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ คือ นางบุญชู ไตรรัตน์รังษี โดยเปิดทำการสอน เพียงชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2
ที่อาคารอนุบาล ตึกชั้นเดียว 1 หลัง
ปี พ.ศ.2518 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาโดยเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้สร้างตึกอาคารสองชั้น อีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน (อาคาร 2)
ปี พ.ศ.2520 สร้างอาคารตึกสองชั้นอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน (อาคาร 3)
ปี พ.ศ.2521 ได้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ.2525 สร้างอาคารเรียนตึกสองชั้น เพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 4)
ปี พ.ศ.2530 มีการขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น จึงได้สร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 4 ชั้น 15 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้ขยาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาคาร 5
ปี พ.ศ.2547 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น อีก 1 หลัง

ปัจจุบัน : โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ
เปิดทำการสอน : ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้นและโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด