รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชาย สุวภัทร   สิงหลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
2 เด็กชาย กันตภณ   จิตสม โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  ( ห้อง Gifted อันดับที่  50 )
      โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย  จ.ปทุมธานี
    โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3 เด็กชาย ธนกฤต    ศรีดาวเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
4 เด็กชาย ภูตะวัน    คนงาม โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  22 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
5 เด็กชาย บวรเวท    ละอองทอง โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
6 เด็กชาย ทินภัทร   บัณฑิตวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
7 เด็กชาย บุรัณปกรณ์   นิยมญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
8 เด็กชาย สุปวีณ์   แม่นแต้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted  )
9 เด็กชาย ทินภัทร   เสียมไหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  ( ห้อง Gifted  )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
10 เด็กชาย กมลวิช    กาญจนทวีลาภ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  63 )
11 เด็กชาย ฐิติกร   เทียนเรียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  24 )
12 เด็กชาย ธนัท   เพชรดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
13 เด็กชาย สุรวิชญ์    ศรีสุระคุปต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  9 )
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 เด็กชาย อชิรวิทย์   จันทพราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  34 )
15 เด็กชาย ศราวุธ     นวลแหยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
16 เด็กชาย ทิวา     จันทนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
17 เด็กชาย ภูมิลภัตม์   ทองจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
18 เด็กชาย พชรพล   รักงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
19 เด็กชาย นิธิโรจน์   สรรพธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  58 )
20 เด็กชาย ปรัตถกร   จันทร์คงวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
21 เด็กหญิง ภาสินี    ไทย์ชาญกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
22 เด็กหญิง อชิรญา   ขวัญอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  67 )
23 เด็กหญิง ธนวรรณ    ทันประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
24 เด็กหญิง พรประภา    มณีวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
25 เด็กหญิง ปวริศา    อารีราษฎร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  65 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
26 เด็กหญิง ศรัณย์พร    สถานทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
27 เด็กหญิง ณิชาภัทร   มีนมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
28 เด็กหญิง อธิติยาพร   เจนตระกูลโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  29 )
29 เด็กหญิง จิรภิญญา    พุ่มจำปา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  9 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
30 เด็กหญิง นันท์นภัส  อักษรถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  48 )
31 เด็กหญิง สุพิชญา   ดิลกวัฒนวัฒน์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  6)
32 เด็กหญิง บุญยานุช   ชิตเดชะ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  1)
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
33 เด็กหญิง ดลยา   ตันตระวรศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
34 เด็กหญิง ภควดี   สุขไสย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  13 )
35 เด็กหญิง ธารจินดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  10 )
36 เด็กหญิง นาราภัทร   ไพบูลย์ชัยวาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  23 )
37 เด็กหญิง วริศราพร   โคพะทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  53 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
38 เด็กหญิง เพชรชลัดดา รัชตามพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( รำไทย )
39 เด็กหญิง นภชนก   อทินโณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
40 เด็กหญิง ภูริชญา  ผลสุก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
41 เด็กหญิง จิรัชยา    สันติชวลิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
42 เด็กหญิง ณัชชา             มงคลชยารักษ์            โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  24 )
43 เด็กหญิง วริศรา    พลโยธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
44 เด็กหญิง กุลชา   บุญตั้ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
45 เด็กหญิง อาทิมา   สมโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชาย กฤตภาส   ณ พัทลุง โรงเรียนอัสสัมชัญ  บางรัก
2 เด็กชาย กฤษดา   อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
3 เด็กชาย ณัฐกิตติ์    จุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
4 เด็กชาย ธีธัช    โต๊ะกู โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง EP อันดับที่ 3 )
5 เด็กชาย เอกปัญญ์    สายปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
6 เด็กชาย ภานุพงษ์   วงตะศิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7 เด็กชาย ปภังกร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
8 เด็กชาย นันทพัทธ์   มายางแดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
9 เด็กชาย ชิดชนก    ชนะสิทธิเดช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
10 เด็กชาย พิทยุตม์    อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
11 เด็กชาย กฤตนัน  เงาศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ( ห้อง Gifted )
12 เด็กชาย กิตตินันท์   แสนยะมูล โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์
13 เด็กชาย อนิรุตจ์    สรสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
14 เด็กชาย ฤทธา   พรพิพรรธกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
15 เด็กชาย นพรุจ   อินทร์ชูกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 เด็กชาย คุณาวุธ   แสนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
17 เด็กชาย ยศพัทธ์    ธนาสกุลสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  6 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
18 เด็กชาย คุณากร     มณีแจ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  33 )
19 เด็กชาย ธเนศ   เกิดรวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 เด็กชาย ปุญญพัฒน์   บำรุงวุฒิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  23 )
        โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
21 เด็กชาย วรกฤต   ขำสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
22 เด็กชาย ชนกันต์   ชัยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
23 เด็กชาย อัครวินท์   คำตรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
24 เด็กชาย ศิวนาถ   ลงยา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  3 )
25 เด็กชาย พงค์พิพัฒน์ จำเดิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  ( ห้อง Gifted )
26 เด็กชาย ปรัชญา   ภักดีราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
27 เด็กชาย เจตนิพัทธ์   วัฒนวรพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  62 )
28 เด็กชาย เมธพนธ์    โอวาทเจริญไพศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  65 )
29 เด็กหญิง พิทยาภรณ์   ชารัมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ 
30 เด็กหญิง กชกร   นิสารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
31 เด็กหญิง ปุณยนุช   วิจิตรเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
32 เด็กหญิง ปิ่นปุณยา  คณะเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
33 เด็กหญิง ชนาภัทร   เมฆี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
34 เด็กหญิง ศุภนิดา    มังคะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
35 เด็กหญิง สิริประภา     ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
36 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา  ด้วงกลัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
37 เด็กหญิง อุนนดา    วงศ์สมานมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
38 เด็กหญิง ปทิตตา    เสรีบวรธนศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ 
39 เด็กหญิง นราวดี   ฟุ้งสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง EP อันดับที่  81 )
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
40 เด็กหญิง ณัฐสุดา   อินทร์ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  29 )
        โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
41 เด็กหญิง รพิรัตน์   สื่อศิริธำรงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้อง Gifted SMP )
42 เด็กหญิง มาณิตา  เพชรสิริเดช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้อง Gifted SMP อันดับที่ 20)
43 เด็กหญิง กุลรภัส  เกษทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
44 เด็กหญิง ศราภรณ์    พิชัยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
45 เด็กหญิง ณิชาภัทร   จั้นเอียบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง EP อันดับที่  34 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
46 เด็กหญิง ฑียากร  ขันทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
      ( ห้อง Gifted อันดับที่  13 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชาย ไอศูรย์    พันธุ์เพียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
2 เด็กชาย ณวัฐ    สกุลจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  53 )
3 เด็กชาย พณธกร    พรมชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  51 )
4 เด็กชาย ธนเสฏฐ์    ทองรอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
5 เด็กชาย จิโรจ   มีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 เด็กชาย สิรวิชญ์    โอนตึ่ง โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
7 เด็กชาย อารีฟภิเสฐฎ์  อาแว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
8 เด็กชาย วริทธิ์เดโช  สุขทองคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
9 เด็กชาย ไตรคุณ    วัฒนวิภา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
10 เด็กชาย ปรมี  ขาวเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
11 เด็กชาย ธนโชติ   ศรีเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
12 เด็กชาย ชินดนัย   เอียดคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
13 เด็กชาย พงศธร   ดอกยี่สุ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted  )
14 เด็กชาย พลกฤต   เอี่ยมทองคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
15 เด็กชาย ปิยะพัทธ์   สุชาตวุฒิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  19 )
16 เด็กชาย ธนพนธ์    ศรีรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์  ( ห้อง Gifted  )
17 เด็กชาย ณภัทร    สอนสุทธิ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  11 )
18 เด็กชาย ศุภกร    เนตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
19 เด็กชาย ศุภฤกษ์   ตรังค์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
20 เด็กชาย สืบสกุล   วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
21 เด็กชาย ภาชกร   วัฒนเกตุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
22 เด็กชาย กิตติพัฒน์   ศรีหะดม โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  จ.ฉะเชิงเทรา
23 เด็กหญิง ณิชากร   เอียดทวี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted  )
24 เด็กหญิง กาญจน์ปวีร์  วงศ์จินต์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ 
25 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา   ธารีรัชต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
26 เด็กหญิง ณัฐวดี    คงศรีพุฒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
27 เด็กหญิง ชนิตา   จันทร์เกษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
28 เด็กหญิง สุนินาถ   อัครดิษฐกร โรงเรียนมาเรียลัย
29 เด็กหญิง รมิตา    โพธิ์กิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่
30 เด็กหญิง อักษิพร   ชอบชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
31 เด็กหญิง จุฑานุต    แย้มเศียร โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
32 เด็กหญิง วริศรา   ธานีรัตน์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง IEP )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
33 เด็กหญิง ณิชาพัชร์    จรกระจ่าง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
34 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา    อยู่ทองอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
35 เด็กหญิง รัตนธร   ธนัตธรรมกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
36 เด็กหญิง ชนม์นิภา   เวทย์สฤษฎ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
37 เด็กหญิง เบญญาภา   คล้ามทิม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จ.บุรีรัมย์
38 เด็กหญิง อาทิตยาพร  ผาสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
39 เด็กหญิง ชาริสา  ดอกเทียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
40 เด็กหญิง ณัฐนันท์   ตองเต โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  
41 เด็กหญิง ทูลนิตา   ฤทธิรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
42 เด็กหญิง จิดาภา   ณะถนอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
43 เด็กหญิง ชญานันทน์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
44 เด็กหญิง จิรัศยา   พันธุ์ครุฑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ( ห้อง Gifted  )
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชาย ชาญศิลป์   ธนะบุตร โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
2 เด็กชาย นนทกร   สันประเสริฐ โรงเรียนอิสลามสันติชน
3 เด็กชาย กันต์กวี   ศรีจุดานุ โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
4 เด็กชาย พงษ์พัฒน์    เครือจันทึก โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
5 เด็กชาย กีรพัฒน์   เสาวรส โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
6 เด็กชาย มารุจ   แก่นนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7 เด็กชาย ณัฐชนน   จุนอนันตธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (ฟุตซอล)
8 เด็กชาย ชยพัทธ์   เกตุพุก โรงเรียนบางกะปิ  
9 เด็กชาย ฐิตินนท์   เสริฐศรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
10 เด็กชาย นันทวิทย์   บุญทรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
11 เด็กชาย อภิภู   พรเพ็ญพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
12 เด็กชาย ปองคุณ   รัน  เลวี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
13 เด็กชาย บุริศทร์   จำนงค์อาษา โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
14 เด็กชาย ภาวัต    ส่วยเงิน โรงเรียนวัดหนองใหญ่  จ.ชลบุรี
15 เด็กชาย นัทชภูมิ   ตะบูนพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 เด็กชาย ศุภณัฐ   พรมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
17 เด็กชาย ปิยภัทร   รดาปาลวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ 
18 เด็กชาย พุทธินันท์  พิริยะชัยวรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง  EP )
19 เด็กหญิง ญาณิน   นาควะรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  66 )
20 เด็กหญิง สุรัสวดี   ธำรงวิริยกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
21 เด็กหญิง ชุติดาภา   แว่วสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
22 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์  กิติธรรมะเสถียร โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
23 เด็กหญิง กฤตยา   เอี่ยมนพมณี โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
24 เด็กหญิง ชุติกาญจน์    ลาภนิตยพันธ์ โรงเรียนวัดหนองจอก ( ห้อง  EP )
25 เด็กหญิง ปัณฑิตา   อินทร์เกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
26 เด็กหญิง ศิริกัญญ์   หาริกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
27 เด็กหญิง ภัคจิรา   นวลสา โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
28 เด็กหญิง ต้องหทัย   เต็งเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ 
29 เด็กหญิง จันทรรัตน์ศมน   ชมชื่น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง EP อันดับที่  14 )
30 เด็กหญิง มิสึกิ   ทามูระ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  
31 เด็กหญิง กษิรา   ไกรพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
32 เด็กหญิง พิชามญชุ์   ศุภบดินทร์วงศ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
33 เด็กหญิง ร้อยเรียง   จูมจันทร์ โรงเรียนมาเรียลัย
34 เด็กหญิง ชนัญธิดา   แสงแก้ว โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง EP อันดับที่  27 )
35 เด็กหญิง เบญจวรรณ   เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
36 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา   ศิริเจริญวาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
37 เด็กชาย ณัฏฐากร ยุกตะนันทน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.สมุทรสาคร
        โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชาย ธนกฤต   พันสิทธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง EP อันดับที่  31 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
2 เด็กชาย สมิต    สอาดจิตต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
3 เด็กชาย ก้องภพ    ก้างตั้น โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง EP อันดับที่ 21)
4 เด็กชาย ไกรวุฒิ   จันทร์แก้ว โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง EP อันดับที่  6 )
5 เด็กชาย อภิมุข   กระจ่างเย่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
6 เด็กชาย กันติทัต    เกียรติวารินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง EP )
7 เด็กชาย ณัฏฐกร   ลังเดช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
8 เด็กชาย ชิติพัทธ์   อินทร์อภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่
9 เด็กชาย ภูดิศ   อินทร์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง EP อันดับที่  54 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
10 เด็กชาย ภูมิพัฒน์   ศุภรางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง EP อันดับที่ 58)
11 เด็กชาย พีรวิชญ์   ชูแสง โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง EP อันดับที่ 42)
12 เด็กชาย อัฑกานต์    พุ่มพวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        ( ห้อง Gifted อันดับที่  26 )
13 เด็กชาย กฤษดา   เวชกามา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
14 เด็กชาย ธนัญกรณ์   มานพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
15 เด็กชาย ธาวิน   เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )   ( ห้อง Gifted อันดับที่ 9 )
        โรงเรียนสวนกุหลาบ
16 เด็กชาย ภัทรพล   พรหมปัญญากุล โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )   ( ห้อง Gifted อันดับที่ 16 )
        โรงเรียนสวนกุหลาบ
17 เด็กหญิง อารีรัตน์   จิตรพรม โรงเรียนบางกะปิ
18 เด็กหญิง กวินธิดา    ธีรพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่
19 เด็กหญิง พลอยไพลิน  เหมเปา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง Gifted อันดับที่  52 )
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
20 เด็กหญิง ธัญชนก   ดาราเย็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
21 เด็กหญิง เบญจภรณ์   หวังดี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
22 เด็กหญิง อภิสรา    ดอนไพรสด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP )
23 เด็กหญิง อชิรญาณ์    จีนหีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP )
24 เด็กหญิง นภัสษร   สมสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( ห้อง EP อันดับที่  25 )
25 เด็กหญิง ภัคจิรา    สุนันทการกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
26 เด็กหญิง วิชญาพร   มณฑลจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ( นาฎศิลป์ )
27 เด็กหญิง จันทรวิมล  แตงอ่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
28 เด็กหญิง วนสรินทร์   ทองเสน่ห์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๓  ( ห้อง EP )
29 เด็กหญิง นภัสศรณ์  ลู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
30 เด็กหญิง ปณัชช์ฐิตา   อำลอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
31 เด็กหญิง กัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒  ( ห้อง Gifted อันดับที่ 49 )
32 เด็กหญิง ณัชชา   ปฏิมาประกร   โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )      ( ห้อง Gifted อันดับที่ 46 )
        โรงเรียนสตรีวิทยา
33 เด็กหญิง อจลฎา   บริรักษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  จ.ปราจีนบุรี