รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายเขตอุดมพร นิ่มประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  2 ) 
2 เด็กชายนภ จรรีบรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  68 ) 
3 เด็กชายธีทัต ลักษวุธ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  16 )
4 เด็กชายภาคภูมิ สาธร  
5 เด็กชายภูสิทธิ์ จิตตอารี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้อง Gifted อันดับที่  18 ) 
6 เด็กชายรัฐธนนท์ วรเจริญศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ( ห้อง Gifted อันดับที่  32 ) 
7 เด็กชายทัศน์พล ต้นทนะเวชกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  46 )
8 เด็กชายกฤตเมธ พูลกำลัง  
9 เด็กชายณัฐพงษ์ นาคสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  8 ) 
10 เด็กชายพลาธิป สิงห์ชู  
11 เด็กชายชินกฤต อุดม  
12 เด็กชายก้องภพ เมฆสุทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  35 ) 
13 เด็กชายณัฐวุฒิ เกษสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  11 )
14 เด็กชายกมลสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ( ห้อง Gifted อันดับที่  1 ) 
15 เด็กชายชินพันธุ์ ทวีสุขเสถียร  
16 เด็กชายนวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ อันดับที่ 40 )
17 เด็กหญิงกันย์สินี ละอองทอง  
18 เด็กหญิงอาลิตา ไทพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ( ห้อง Gifted อันดับที่  15 ) 
19 เด็กหญิงนฤมล กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  63 ) 
20 เด็กหญิงรสิกา ช้างแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  1 ) 
21 เด็กหญิงณภัทร สิงหลักษณ์  
22 เด็กหญิงจินดารัตน์ ศิริรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  70 )
23 เด็กหญิงเมทินี มณฑาวรุณรุ่ง โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง IEP อันดับที่  15 )
24 เด็กหญิงมัลลิกา โพธิ์ปาน  
25 เด็กหญิงกุลชา สมประเสริฐกุล  
26 เด็กหญิงศิริเพ็ญ วิวัฒน์บวรวงษ์  
27 เด็กหญิงเนตรชนก ศิริรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  23 )
28 เด็กหญิงณัชชา โซ๊ะประสิทธิ์  
29 เด็กหญิงชนกนันท์ สุภาสร  
30 เด็กหญิงฐิตาพร พรหมพันใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  26 )
31 เด็กหญิงสุพิชา หวังยงกุลวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  25 ) 
32 เด็กหญิงร้อยรัตน์ รัตนวงศ์นรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  32 ) 
33 เด็กหญิงนภัสวรรณ ถิรบวรสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่  36 )
34 เด็กหญิงลักษณวีต์ ศรีสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  1 )
35 เด็กหญิงธนภรณ์ วิบูลประภา โรงเรียนอิสลามสันติชน
36 เด็กหญิงฉันทิสา สิทธิมงคล  
37 เด็กหญิงนฤภร ใจเที่ยง  
38 เด็กหญิงพัชริญา ฉัตรเทียนชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้อง EP อันดับที่  30 ) 
39 เด็กหญิงราชพฤกษ์ ศรีวัลลภ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ( ห้องSmart class   อันดับที่  1 )
40 เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์แจ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  24 ) 
41 เด็กหญิงกมลชนก เพชรา โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง Gifted อันดับที่  70 )
42 เด็กหญิงพิชยา นวลงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  70 ) 
43 เด็กหญิงพลอยชนก อมรกุลเสฏฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  ( ห้องห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์อันดับที่  55 )
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายเดชาธร จารุโมลีกุล  
2 เด็กชายจิตติพัฒน์ ตั้งศรีสงวน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 49 )
3 เด็กชายกริชญ์ นนทโชติ  
4 เด็กชายกษิดิ์เดช สังข์ทอง  
5 เด็กชายปัณณทัต บุญลาภมังคล  
6 เด็กชายพิชญ์พงศ์ บุญดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted อันดับที่  1 )
7 เด็กชายนาดิม กิริยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  9 )
8 เด็กชายวรัญญู เดชกำแหง  
9 เด็กชายคริฐ บุญเส็ง โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ( ห้อง Gifted อันดับที่ 43 )
10 เด็กชายภัทรกร เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 58  )
11 เด็กชายเจตน์นิพัทธ์ มณฑาทิพย์  
12 เด็กชายวรกฤศ วรธัญภรณ์  
13 เด็กชายชยากร อัมวรรณ์  
14 เด็กชายกษิดิส ทศดารา  
15 เด็กชายจิรภัทร พันธ์บุดดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 27 )
16 เด็กชายรัฐนันท์ หมิดทองคำ  
17 เด็กชายศิปปพัณญ์ แก้วคละเหรียญ  
18 เด็กหญิงมณินทร เป้าด่าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  35 )
19 เด็กหญิงธัญศญา สานุวิตร  
20 เด็กหญิงอิศราวรรณ มงคลกิจธนวีร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  37 )
21 เด็กหญิงชลธิชา เฉลิมปกิตตินันท์  
22 เด็กหญิงอัญรินทร์ อรุณสิริโรจน์  
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์ รัตนยัง  
24 เด็กหญิงณัฐณิชา กิจค้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้องเรียนพิเศษจีนอันดับที่  3 ) 
25 เด็กหญิงณัฐธยาน์ แตงสวัสดิ์  
26 เด็กหญิงนราวดี ลือบางใหญ่  
27 เด็กหญิงระฆังทอง เศวตรัตนเสถียร  
28 เด็กหญิงณัฐณิชา จุนอนันตธรรม  
29 เด็กหญิงณิชากร น่าบัญฑิตย์  
30 เด็กหญิงธัญชนก เปาะทองคำ  
31 เด็กหญิงศุภิสรา เขมทัตตานนท์  
32 เด็กหญิงณัฐชยา โชติวิทย์  
33 เด็กหญิงณัฐนันท์ ตันมา  
34 เด็กหญิงชนิตา แสงชัย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง IEP อันดับที่  16 )
35 เด็กหญิงอารยา พฤษภา  
36 เด็กหญิงธนัชชา วิบูลประภา โรงเรียนอิสลามสันติชน
37 เด็กหญิงพิชญธิดา เวียงเกตุ  
38 เด็กหญิงภัทธิรา เสริฐลือชา  
39 เด็กหญิงศิริณัฏฐ์ เลิศวิริยะศักดิ์  
40 เด็กหญิงพลอยนภัทร์ พลอยมุกข์  
41 เด็กหญิงเรเชล  จนิสตา  ดรัมมอนด์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่  15  )
42 เด็กหญิงอชิรญาณ์ สิลมัฐ  
43 เด็กหญิงพันธ์วิรา พาหุพันธ์ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี  ( ห้อง Gifted  อันดับที่  26 )
44 เด็กหญิงเฌนิศา กล่อมสกุล  
45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สัจจเลิศรัตน์  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายคุณานนท์ ชัยภูติพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted อันดับที่  16 )
2 เด็กชายชัยมงคล ชมัฒพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  36 )
3 เด็กชายธนกันต์ สายจันทร์  
4 เด็กชายพิสิฐพงศ์ ก้างตั้น  
5 เด็กชายกษิดิ์เดช หนูเขียว  
6 เด็กชายปรัตถกร พุ่มหิรัญ โรงเรียนอิสลามสันติชน
7 เด็กชายศุภชัย อาจรักษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted อันดับที่  50 )
8 เด็กชายวรรณชัย รัตนวิไล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  53 )
9 เด็กชายศรัณวุฒิ ทองตัน  
10 เด็กชายณัฐชัย อำนวยพร  
11 เด็กชายศิริพงศ์ เจริญผล โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  22 )
12 เด็กชายณัฐวินท์ ผลศรีทอง  
13 เด็กชายนครินทร์ ราชวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted อันดับที่  22 )
14 เด็กชายยุทธนา พลพิชัย  
15 เด็กชายพีรศุทธิ์ โสวรรณะ  
16 เด็กชายทฤษฎี ศุภกิจโยธิน  
17 เด็กชายยศนนท์ อ๋องสุทธิ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง IEP อันดับที่  25 )
18 เด็กชายนิธินันท์ องค์กรสิริกุล  
19 เด็กชายธรรศพล เดชะรัตนางกูร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted อันดับที่  7 )
20 เด็กหญิงศรัณย์พร ทศพลวิเศษ  
21 เด็กหญิงอวัสดา อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  ( ห้อง Gifted ) 
22 เด็กหญิงปัทมพร อำไพโรจนวงศ์  
23 เด็กหญิงเปมิกา เดชบุรัมย์  
24 เด็กหญิงณัฐฐา ถิรสิริสิน  
25 เด็กหญิงพิชญาภา เหมือนสวาท  
26 เด็กหญิงนวินดา วงศ์อารี  
27 เด็กหญิงวันฉัตร เรืองหิรัญ  
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีขอบทอง  
29 เด็กหญิงวรันญา ทับทิมดง  
30 เด็กหญิงอภิชญา พงษ์เทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  57)
31 เด็กหญิงสิตานันท์ เจริญสมัย  
32 เด็กหญิงอภิสรา หมื่นวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
33 เด็กหญิงปานชีวา เป็นมงคล  
34 เด็กหญิงพิชชารีย์ ธุวสินพงศา  
35 เด็กหญิงสุทธิรัก จันไทย  
36 เด็กหญิงณัชชา เสรีบวรธนศักดิ์  
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ด้วงคต  
38 เด็กหญิงชาลิสา สอนเนย  
39 เด็กหญิงอรรัมภา แสงสำลี  
40 เด็กหญิงพอเพียง สวรรยากุล  
41 เด็กหญิงสโรชา คำทะเนตร  
42 เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยรวมกูล  
43 เด็กหญิงณัฐวรา ณรงค์มี  
44 เด็กหญิงดากานดา อินหา  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายธีรภัทร์ พิมานมาศ  
2 เด็กชายภาคิน ศรีศุภรวัฒนา  
3 เด็กชายอิทธิศักดิ์ อิ่มสำราญ  
4 เด็กชายกฤษสัณห์ ธนทัตกุล  
5 เด็กชายปิติเดช ฉัตรมาศ  
6 เด็กชายสิรธีร์ กาฬสุวรรณ  
7 เด็กชายจิรายุ จันทร์เกษ  
8 เด็กชายพิเชษสิน สุขทองคำ  
9 เด็กชายสิรวิชญ์ จิรพฤฒานันท์  
10 เด็กชายคณินธรณ์ สิรเวชชะพันธ์  
11 เด็กชายอิทธิพัทธ์ นนทสิทธิโรจน์  
12 เด็กชายธนวัฒน์ จงโวหาร  
13 เด็กชายศิรพัศ ยัสสะระ  
14 เด็กชายภูบดินทร์ เปลี่ยนศรี  
15 เด็กชายภูริณัฐ รัตนวงศ์ไพบูลย์  
16 เด็กชายภัทรพล ส่วยเงิน  
17 เด็กชายศศิฐชนก์ แก้วขาว  
18 เด็กชายวรัญญู เสวกงาม  
19 เด็กชายณัฐชนน พลเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้องเรียนพิเศษจีนอันดับที่  7 ) 
20 เด็กชายธีวสุ แก้วบัวดี  
21 เด็กชายชนาเทพ รักประชา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ( ห้อง Gifted )
22 เด็กชายเมธัส จัดวัฒนกุล  
23 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ทองศรี  
24 เด็กหญิงวรรษวดี บุญยอดสี  
25 เด็กหญิงสุประวีณ์ ขันธจีรวัฒน์  
26 เด็กหญิงธัญชนก ยะตะโคตร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง EP อันดับที่ 31 )
27 เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณ์หลำ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ( ห้อง EP อันดับที่ 32 )
28 เด็กหญิงแก้วกัลยา เทพจันตา  
29 เด็กหญิงนัยภัทร์ ปัณฑรมงคล  
30 เด็กหญิงปาณิสรา บุญยนิตย์  
31 เด็กหญิงธัญพร ภานุพินทุ  
32 เด็กชายธนดร แก้วศรีงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  52 ) 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายรณกฤต ดิษฐภักดีจินดา  
2 เด็กชายยศพนธ์ ทัฬหกุล  
3 เด็กชายพีรพัตธร รุโจปการ  
4 เด็กชายภูวภัทร กาญจนะรัตน์  
5 เด็กชายภาณุพัชร เอ่งฉ้วน  
6 เด็กชายปริวาส ศิรินิคม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ( ห้อง EP อันดับที่  21 )
7 เด็กชายสิรภพ วิชัยดิษฐ  
8 เด็กชายณภัทร วีระกิตติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  67 ) 
9 เด็กชายพีรติ กาวิหก  
10 เด็กชายภูชาเคณช์ รัตนถาวร  
11 เด็กชายธนดล โชคอนันท์  
12 เด็กชายธีรวิชญ์ วรเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  38 ) 
13 เด็กชายฐิติกร บุญเจริญ  
14 เด็กชายณัฐนนท์ ชนานุศิริ  
15 เด็กชายวีรภัทร ประสิทธิ์ลาภสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 32 )
16 เด็กชายเสฏฐวุฒิ มุขประดับ  
17 เด็กชายพงศ์พิชา ดำปาน  
18 เด็กชายกรธวัช มาลัย  
19 เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณสิงห์  
20 เด็กหญิงสู่ขวัญ สุขวรรณ  
21 เด็กหญิงพิมรพัตธา รุโจปการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  54 ) 
22 เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิศักดิ์  
23 เด็กหญิงอรปรียา ยมโดย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 24 )
24 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กิตินิรันดร์กูล  
25 เด็กหญิงพิชชา สันประเสริฐ  
26 เด็กหญิงพรรณปพร มาลัยลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง EP อันดับที่  59 ) 
27 เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์สุขเจริญจินดา  
28 เด็กหญิงณัชวดี ทองวณิชนิยม  
29 เด็กหญิงรัตนรัตน์ แสงแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 4 )
30 เด็กหญิงญาณดาการย์ ไววิ่งรบ  
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คันษร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง EP อันดับที่  30 ) 
32 เด็กหญิงกัญวรา วโรดมสถาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  16 ) 
33 เด็กหญิงอารีฟะฮ์ หะสาเมาะ  
34 เด็กหญิงณัฐญาดา วรรณสุข  
35 เด็กหญิงอิสรีย์ สมคิด  
36 เด็กหญิงปวริศา บุนนาค โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ (ห้อง EP อันดับที่  57 )
37 เด็กหญิงสาธิดา โต๊ะแสงธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  39 ) 
38 เด็กหญิงวธูสิริกานต์ ภูยาแพทย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒( ห้อง EP อันดับที่  30 ) 
39 เด็กหญิงพรชนก สกุลนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ( ห้อง Gifted อันดับที่  56 )