รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายภควัฒน์ ชีช้าง  
2 เด็กชายนิพพิชฌน์ เป้าด่าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  9 )
3 เด็กชายคณธัช  ธงภักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )๒  ( ห้อง Gifted  อันดับที่  69 )
4 เด็กชายณัฐดนัย ทิพย์วงศ์  
5 เด็กชายพุฒิเมธ พงษ์ศักดิ์เสรีกุล  
6 เด็กชายนนธนันธ์ ฤทธิภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  ( ห้องวิทยาศาสตร์ อันดับที่  10 )
7 เด็กชายจิรภัทร  ขันธนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  59 )
8 เด็กชายพีรวิชญ์ เสมอพิทักษ์  
9 เด็กชายคุณาวุฒิ แซ่โต๊ะ  
10 เด็กชายปัณริศวร์ แย้มพลอย  
11 เด็กชายโอมภัทร์  หวังยงกุลวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  29 )
12 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ตั้งธนไพบูลย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  36 )
13 เด็กชายวัชรขวัญ แก้วม่วง  
14 เด็กชายเบญภิวัฒน์ ผิวแดง  
15 เด็กชายฐปนัท  กิจหัตถพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  40 )
16 เด็กชายก้าวทัน เกตุสุภะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ( ห้อง Gifted อันดับที่  14 ) 
17 เด็กชายรัชชยุต ม่วงฉ่ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  7 )
18 เด็กชายรัชธนัชย์ ม่วงฉ่ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  3 )
19 เด็กชายธนภัทร วิบูลย์เชื้อ  
20 เด็กชายสุทธิภัทร หุ้นเหี้ยง  
21 เด็กชายพิชญ์พงศ์ ประทีปทองคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า(ห้อง Gifted อันดับที่  6 )
22 เด็กชายกฤตธี โชติชูตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ(ห้อง EP อันดับที่ 8) 
23 เด็กชายเพชรอนันต์  สหวรพันธุ์  
24 เด็กหญิงสุชัญญา เอี่ยมแสง  
25 เด็กหญิงปุญญิศา เจริญศิริ  
26 เด็กหญิงปาลิดา เวชกิจ  
27 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า(ห้อง Gifted อันดับที่ 52)
28 เด็กหญิงณชนก มีเสน่ห์  
29 เด็กหญิงนัฐกาญจน์ วงษ์ศรีทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า(ห้อง Gifted อันดับที่ 46 )
30 เด็กหญิงณัฐชยา สุขเกื้อ  
31 เด็กหญิงกชพร  เตชิตวัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่  41 )
32 เด็กหญิงภคพร ฤกษ์สกุณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่  28 )
33 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจหัตถพร  
34 เด็กหญิงพัทธมน ภาคอินทรีย์  
35 เด็กหญิงอัญชิสา ทวีถนอมทรัพย์  
36 เด็กหญิงมนัสนันท์ ติราวรัมย์  
37 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ธรรมาภิวันท์  
38 เด็กหญิงฟ้าใส  ตาดี  
39 เด็กหญิงพิชญาภา หลักหมั้น  
40 เด็กหญิงพลอยไพลิน พยัคฆวิเชียร  
41 เด็กหญิงบุญญิสา ขจรวีรพันธ์  
42 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทรัพย์สินชัย  
43 เด็กหญิงทิทยุ นิตินทรางกูร   
44 เด็กหญิงกานต์เกล้า แก้วมาลา  
45 เด็กหญิงศตพร หลวงจินา  
46 เด็กหญิงธัญชนก  คชาไพร  
47 เด็กหญิงกุลธาดา ศักดิ์ศรีศิริสกุล  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายพัทธดนย์  เลิศลาภพิลาส  
2 เด็กชายอชิรวิชญ์ อมรโฆษิต  
3 เด็กชายพันธวัสส์ เฟื่องฟู  
4 เด็กชายวรธน นาควะรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
5 เด็กชายคุณวุฒิ   ขุนพรหม  
6 เด็กชายศรศล สมหวัง  
7 เด็กชายปารย์  มีหิรัญ  
8 เด็กชายอนรรฆ ไกรหาร  
9 เด็กชายชิติพัทธ์  แสงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
10 เด็กชายกฤษฏิปุณ หุ้นเอียด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
11 เด็กชายณชกมล แก้วหวังสกูล โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  ( ห้องวิทยาศาสตร์ )
12 เด็กชายณัฐวัฒน์ ซันประสิทธิ์  
13 เด็กชายอชิระ ราชวงศ์  
14 เด็กชายยาณกร น้อยเพิ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
15 เด็กชายศศิศ รอดลอยทุกข์  
16 เด็กชายธเนศณัฏฐ์  สิงห์คาร  
17 เด็กชายภัทรพล พรไพศาลวิจิต  
18 เด็กชายสุกฤษ เต็กลี่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
19 เด็กชายวิษณุ นุชพุ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
20 เด็กชายเคียงศิลป์ จูมจันทร์  
21 เด็กชายเศรษฐ์ศิริ รดาปาลวงษ์  
22 เด็กชายศุภณัฐ อัศวสำราญ  
23 เด็กชายอิศศวะ  วิจิตรทฤษฎี  
24 เด็กชายฌานิทธี พูลทรัพย์  
25 เด็กชายกฤตภาส มลัปปธิ  
26 เด็กหญิงนริสรา นาเมืองรักษ์  
27 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เครือพันธุ์  
28 เด็กหญิงชนิดาภา มีนมณี  
29 เด็กหญิงกันต์ฤทัย โล่วเจริญ  
30 เด็กหญิงปาลิน อินทรสวาท  
31 เด็กหญิงสุภาวดี สอนเรือง  
32 เด็กหญิงปทิตตา  เต็มภาชนะ  
33 เด็กหญิงภัทราพร วันศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
34 เด็กหญิงปัทมนันท์  แกล้วกล้า  
35 เด็กหญิงชัญญานุช พูนสุข  
36 เด็กหญิงกัญญณัช  หมื่นเพชร  
37 เด็กหญิงภัทรภร แซ่เล็ก  
38 เด็กหญิงศุภิสรา เรืองอยู่  
39 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สูงเพีย  
40 เด็กหญิงสุกฤตา ทองสุข  
41 เด็กหญิงพิชญ์สินี กันทะวงศ์  
42 เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองฮุย  
43 เด็กหญิงณัฐชยา   ปราบปัญจะ  
44 เด็กหญิงธนภร ธนนันทาพร  
45 เด็กหญิงอันติกา  ทองใบ  
46 เด็กหญิงเขมจิรา  ปานอินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted   )
47 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  สุวรรณสวัสดิ์  
48 เด็กหญิงอุษามณี แก้ววรรณ  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายธนันธร  กรณวงค์  
2 เด็กชายธเนศ ถาวรสาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 24  )
3 เด็กชายศิรชัช  เจตนาวิน  
4 เด็กชายสรณ์สิริ  ว่องไววัฒนกุล  
5 เด็กชายอนาวิล รังสิมาปกรณ์  
6 เด็กชายอนาวิล  ญาติสูงเนิน  
7 เด็กชายกฤติน  ภานุมาศ  
8 เด็กชายภูริณัฐ วัสวาณิชย์  
9 เด็กชายภัสภูมิ  ลักษวุธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 41   )
10 เด็กชายพิรชัช  ประภาพัฒนพงษ์  
11 เด็กชายกษิภัท   สุภาสร โรงเรียนหนองบัว  จ.นครสวรรค์  ( ห้อง IFM )
12 เด็กชายกฤษกร เล็กภิรมย์  
13 เด็กชายพีรพัฒน์  ผาจั๊บ  
14 เด็กชายพงศกร อ้ายอุด  
15 เด็กชายบัญญวัต อทินโณ  
16 เด็กชายเอกนพ  บุญอินทร์  
17 เด็กชายชนันธร ชนะใหญ่  
18 เด็กชายชานน   สวัสดิพรพัลลภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 40  )
19 เด็กชายปาวริศ รักษาราษฎร์  
20 เด็กชายปัณณทัต   สินธุวาริน  
21 เด็กชายปัณณพัฒน์  ทิพย์บุญศรี  
22 เด็กชายรุ่งฤทธิ์  มีโชค  
23 เด็กชายญาณวุฒิ แสนบุญศิริ  
24 เด็กชายภานุนาถ สว่างเลิศ  
25 เด็กชายฤทธิ์ตะวัณ ธนเจริญวัชร  
26 เด็กชายปภินวิช  มานะยิ่งยศ  
27 เด็กชายเจษฎา จัดวัฒนกุล  
28 เด็กชายฐิติกร อ่วมแป้น  
29 เด็กชายนทีรัตน์ งามนทีอรุณ  
30 เด็กชายธีรภัทร ปานฉวี  
31 เด็กหญิงณิญา  อู่สุวรรณ  
32 เด็กหญิงฐาปนมาศ   สุขสมานวงศ์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ( ห้อง Gifted อันดับที่ 10  )
33 เด็กหญิงชนม์นิพา โดดหนู  
34 เด็กหญิงพรปวีณ์ ผลศรีทอง  
35 เด็กหญิงตะวันฤทัย  ไมตรี  
36 เด็กหญิงชนัญชิดา สวัสดิพันธ์  
37 เด็กหญิงชินณิชา  เสนพงศ์  
38 เด็กหญิงมณฑิตา ชาญศิริ  
39 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาญจนาประดิษฐ  
40 เด็กหญิงมธุบิณฑ์ กลับดี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ( ห้อง Gifted อันดับที่ 30  )
41 เด็กหญิงชนิกานต์  เมืองทอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ( ห้อง IEP  )
42 เด็กหญิงชวิศา เครือหงษ์  
43 เด็กหญิงนัฐนันท์   ธำรงวินิจฉัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP  )
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายธนวัฒน์  สายจันทร์หอม  
2 เด็กชายปิญะพงษ์ สารวัน  
3 เด็กชายศิรวิทย์ คานดา  
4 เด็กชายอติเมธ สุดจิตร์  
5 เด็กชายศุภณัฐฎ์  ผายกลาง  
6 เด็กชายปิยพัทธ์   กันแต่ง  
7 เด็กชายปรเมษฐ์  ปานเกิด  
8 เด็กชายภูตะวัน ทรงเจริญ  
9 เด็กชายรัชพล นิสารักษ์  
10 เด็กชายพุฒิเมธ โชติช่วง  
11 เด็กชายรชต  ดอนทอง  
12 เด็กชายก้องปฐพี    โกติรัมย์  
13 เด็กชายวาคิม  สังข์งาม  
14 เด็กชายเมคิน   สังข์งาม  
15 เด็กชายอนวัช ยังสามารถ  
16 เด็กชายชยณัฐ   ชัยบุตร  
17 เด็กชายดำรงรัตน์   วงศ์สมบัติ  
18 เด็กชายสรรเพชญ์ แก้วไพรำ  
19 เด็กชายสุรนันทน์  อมรเศรษฐนันท์  
20 เด็กชายณัฐพัฒน์ พุ่มชัย  
21 เด็กชายปภังกร  กิจวาศน์  
22 เด็กชายภูวรา  พรมโสภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  ( ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ) 
23 เด็กชายปัญจพัฒน์   ทอร์นฮิลล์  
24 เด็กชายโรนัลโด้  ดีโซซ่า โปร์ว่า  
25 เด็กชายอภิวัฒน์   บูรณพานิชกุล  
26 เด็กหญิงเกล้าญ์ประทานต์       กลิ่นบรรลือ  
27 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ สุวรรณรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  ( ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ) 
28 เด็กหญิงพรรณราพร  เล็กสุนทร  
29 เด็กหญิงเขมอัปสร สังข์ทอง  
30 เด็กหญิงณัฐชยา  จุนอนันตธรรม  
31 เด็กหญิงนฤภร ประนอมสกุล  
32 เด็กหญิงกชนิภา เจิมจอหอ  
33 เด็กหญิงศศิประภา คำทะเสือ  
34 เด็กหญิงสาริศา   คำนวน  
35 เด็กหญิงพรปวีณ์   ทัศนวิสุทธิ์  
36 เด็กหญิงอรัชพร  สมสกุล โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ( ห้อง EP  )
37 เด็กหญิงธนิยาภรณ์  ไกรกูล  
38 เด็กหญิงศศิพิมพ์ มณีสุทธิ์  
39 เด็กหญิงอริศรา   ศุภกิจโยธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ( ห้อง EP  )
40 เด็กหญิงณัฏฐกมล   ชุดทะเล  
41 เด็กหญิงนุชรี โสตถิพันธุ์  
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/5
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียนที่สอบติด
1 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   รัฐเขตต์  
2 เด็กชายธงชนัช ภูวดลรุ่งเรือง  
3 เด็กชายอัยการ วงศ์พระจันทร์  
4 เด็กชายชัยยา   วัจนคุปต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ( ห้องวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยี  อันดับที่  1 ) 
5 เด็กชายอชิตะ   ชินากร  
6 เด็กชายนรภัทร   ภัคปิติวัฒนา  
7 เด็กชายกฤตนันท์ มณีรัตนโชติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 45  )
8 เด็กชายพรรษกฤช   กิตติธรศศิ  
9 เด็กชายชิติพัทธ์   นาคสิงห์คราญ  
10 เด็กชายรชต ตาเจริญเมือง โรงเรียนสาธิตพัฒนา
11 เด็กชายนิพิฐพนธ์    โสอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
      โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  ( ห้องคณิตศาสตร์ อันดับที่ 53 )
12 เด็กชายกัณณพงศ์   ศรีภัทรสุทธิ  
13 เด็กชายณฐพงศ์    ชูอักษร เรียนต่อต่างประเทศ ( โรงเรียนประจำที่ประเทศอินเดีย )
14 เด็กชายกนกโชติ   แก้วชูโชติ โรงเรียนบางกะปิ  ( ห้อง Gifted อันดับที่  16 )
15 เด็กชายธัชพล   เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา
16 เด็กหญิงธัญญธร นวเศรษฐกุล  
17 เด็กหญิงเบญญาภา   ดาพา  
18 เด็กหญิงปาณิสรา บุญเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 67  )
19 เด็กหญิงปัณณธร   จีนหีต  
20 เด็กหญิงวริศรา โจวพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์นิมิตรใหม่
21 เด็กหญิงบุญธิชา   มณีรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 15  )
22 เด็กหญิงพิชญ์สิณี   ธุวสินพงศา โรงเรียนอำพรไพศาลนนทบุรี ( โรงเรียนประจำ )
23 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลังเดช  
24 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เหมเปา  
25 เด็กหญิงภิชาภัช   คงวัฒนาชัย  
26 เด็กหญิงชนิดาภา    นาคสิงห์คราญ  
27 เด็กหญิงฐิตารีย์   อธิษฐ์วงศธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 24  )
28 เด็กหญิงเบญญาภา   ทวีมงคลสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ( อันดับที่ 13 )
29 เด็กหญิงพชรพัชร์    แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 45  )
30 เด็กหญิงกวิสรา ภาคพูลไพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted อันดับที่ 32 )
31 เด็กหญิงชมพูนุท บัวเผื่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ( ห้อง Gifted อันดับที่ 16 )
32 เด็กหญิงนภัสวรรณ   อินตา  
33 เด็กหญิงธันยาภัทร์    พิมาพันธุ์ศรี  
34 เด็กหญิงวัลย์ณรัตน์    ทินกรรัศมี  
35 เด็กหญิงณิชนันท์ เทียมถนอม  
36 เด็กหญิงภควรรณ ไชยศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 43  )
37 เด็กหญิงวริศรา บูรณวนิช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง Gifted  อันดับที่ 35  )
38 เด็กหญิงณัฐณิชา    กาแสน  
39 เด็กหญิงชญาดา    ชาญสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า( ห้อง EP อันดับที่ 20  )
40 เด็กหญิงทัพษร   ศิริมณฑล