ปรัชญา
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการ บนพื้นฐานค่านิยมไทย ไหว้สวย ร่วมด้วยความซื่อสัตย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ร่วมใจพัฒนาชุมชน สร้างความรู้ สู่มาตรฐานสากลและประชาคมโลก
 
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1.

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 2.

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพื่อนำสู่องค์กรมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 3.

จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 4.

ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 5.

เสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจที่ 6.

อบรม ฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 7.

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณค่า