เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

2. ครูทุกคนและบุคลากรสนับสนุนทุกคน ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

3. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

4. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบอย่างเพียงพอมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมร่มรื่น น่าอยู่ทำให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน

5. โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษามีเครื่องมือการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสภาพจริง

6. ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนและผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

7. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

8. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและอาศัยศักยภาพของผู้เรียน

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบและหลากหลาย

10. โรงเรียนมีการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ มีการบริหารงานธุรการการเงินทันสมัย ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ มีระบบสารสนเทศถูกต้องต่อการใช้งาน