แจ้งช่องทางการเรียนออนไลน์

แผนกอนุบาล

ครูประจำชั้นนัดผู้ปกครองมารับเอกสาร ใบงาน หนังสือเป็นรายบุคคล

แผนกประถม

มี 2 ช่องทางดังนี้

1.
DLTV ทางช่องทาง กสทช.
ทางเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th
ทาง Application DLTV

2.
ระบบออนไลน์ของโรงเรียนคือ Virtual School Online ผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.168virtualschool.com
โดยทางโรงเรียนให้ครูประจำชั้นแจก Username และ Password
สำหรับนักเรียนตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ผู้ปกครองสามารถศึกษาวิธีใช้ได้ จากคู่มือตาม links ที่แนบให้

คู่มือการใช้งานระบบ Virtual School Online
สำหรับนักเรียน
สำหรับผู้ปกครอง

ในระบบ Virtual School Online
มี Pretest ,
เนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
วิดีโอคลิปการสอน และ Post test สำหรับนักเรียน
ในส่วนระบบ Virtual School Online ทางโรงเรียนให้ครูประจำชั้นทะยอยแจก Username และ Password ให้กับนักเรียน
สำหรับนักเรียนเก่า : Username และ Password ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
สำหรับนักเรียนใหม่ :
Username และ Password ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 เป็นต้นไป